Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng

1 năm 2 tháng trước

Ngay từ buổi đầu thành lập, tham nhũng đã manh nha xuất hiện trong bộ máy chính quyền của Nhà nước kiểu mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên quyết bài trừ, quét sạch tệ nạn này trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên. Đây là tầm nhìn thời đại và cho đến nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự cấp bách.

Những năm 50 của thế kỷ 20, trong lúc cả nước mỗi tuần phải nhịn ăn một bữa, mỗi ngày dành một vốc gạo vào hũ gạo tiết kiệm kháng chiến để dồn sức người sức của cho kháng chiến chống Pháp…thì một Cục trưởng cục quân nhu đã bớt xén công quỹ, tiêu xài hoang phí trên xương máu của nhân dân. Hành động đó như một thách thức công lý, với sinh hoạt của người dân ở thời kỳ đó.

Sau khi nắm được tình hình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 1 đêm trắng để cân nhắc giữa công và tội, trước khi đưa ra phán quyết tử hình đối với vị đại tá này. Vụ án tham nhũng chấn động thời kỳ đó sau này đã được dựng thành vở kịch nổi tiếng mang tên Đêm Trắng.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên Bác Hồ kiên quyết bài trừ thói tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân. Ngay từ ngày 17/10/1945, trên báo cứu quốc số 69 Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. Trong thư Người nêu rõ những lỗi lầm chính như: “trái phép”, “cậy thế”, “hủ hóa”, “tư túng”, “chia rẽ”, “kiêu ngạo”.

Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí M|inh tiếp tục có tác phẩm nổi tiếng với tên gọi: “sửa đổi lối làm việc”. Đây là tác phẩm kinh điển của cách mạng Việt Nam về xây dựng đảng, xây dựng nhà nước. Trong đó Bác chỉ ra 4 bệnh lớn và 19 biểu hiện bệnh tật liên quan tới những sự tha hóa trong người cán bộ đảng viên, trong đó ‘chống thói ba hoa” là một trong sáu nội dung lớn của sửa đối lối làm việc.

Từ những năm đầu tiên tuyên bố độc lập cho đến những năm tháng kháng chiến trường kỳ gian khổ, CTHCM đã luôn coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn đảng, và nhất là phòng chống tiêu cực tham nhũng. Và với Người, việc này không chỉ là nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên mà quan trọng phải phát động sâu rộng trong tư tưởng của quần chúng. Phòng chống tiêu cực lãng phí ko chỉ trong nội bộ đảng mà trong mọi hoạt động của đời sống xã hội

Viết bình luận

Tin liên quan