Trung Quốc tuyên bố Hằng Nga 4 hoàn thành sứ mệnh trên vùng tối của Mặt Trăng

Trung Quốc tuyên bố Hằng Nga 4 hoàn thành sứ mệnh trên vùng tối của Mặt Trăng
Trung Quốc tuyên bố Hằng Nga 4 hoàn thành sứ mệnh trên vùng tối của Mặt Trăng
Trung Quốc tuyên bố Hằng Nga 4 hoàn thành sứ mệnh trên vùng tối của Mặt Trăng