Trung Quốc giải mã thành công chuỗi gien của virus COVID-19