Tổng thống Mỹ vẫn muốn rút quân khỏi Syria 

Tổng thống Mỹ vẫn muốn rút quân khỏi Syria