Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đưa vào vận hành 10 dự án điện 110kV

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đưa vào vận hành 10 dự án điện 110kV