Tổ chức Cấm thử hạt nhân sẵn sàng xác minh Triều Tiên đóng cửa cơ sở Punggye-ri

Tổ chức Cấm thử hạt nhân sẵn sàng xác minh Triều Tiên đóng cửa cơ sở Punggye-ri
ổ chức Cấm thử hạt nhân sẵn sàng xác minh Triều Tiên đóng cửa cơ sở Punggye-ri