THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần