Thành phố St.Petersburg tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Hồ Chủ tịch lần đầu đến Nga

Thành phố St.Petersburg tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày Hồ Chủ tịch lần đầu đến Nga