Tây Ninh: 42 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện 

Tây Ninh: 42 phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện