Pháp sơ tán 1.600 người do lũ quét đe dọa nhiều khu vực

Pháp sơ tán 1.600 người do lũ quét đe dọa nhiều khu vực
Pháp sơ tán 1.600 người do lũ quét đe dọa nhiều khu vực