Nghệ An: Đã khống chế được cháy rừng tại xã Diễn An

Nghệ An: Đã khống chế được cháy rừng tại xã Diễn An
Nghệ An: Đã khống chế được cháy rừng tại xã Diễn An
Nghệ An: Đã khống chế được cháy rừng tại xã Diễn An
Nghệ An: Đã khống chế được cháy rừng tại xã Diễn An