Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria: Tuần hành phản đối chiến tranh

Mỹ, Anh, Pháp tấn công Syria: Tuần hành phản đối chiến tranh