LHQ ủng hộ nghị quyết phản đối vũ khí hạt nhân

LHQ ủng hộ nghị quyết phản đối vũ khí hạt nhân