Iraq: Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad

Iraq: Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad
Iraq: Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad
Iraq: Rocket bắn vào Vùng Xanh ở Baghdad