Hơn 3 tỷ người trên thế giới phải ở nhà​ do dịch COVID-19