Cuộc tổng khởi nghĩa huy động sức mạnh toàn dân tộc

6 tháng 1 tuần trước

Ngày 19/8, toàn thể dân tộc Việt Nam kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. 74 năm trước, bằng sức lực, trí tuệ của toàn dân tộc, với một lãnh tụ dẫn đường xuất sắc, dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân Việt Nam đã đứng lên tự giải phóng mình trong cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân tộc.

Đình làng Mọc, Quan Nhân, Hà Nội 74 năm  trước đã chứng kiến cuộc phá kho thóc Nhật vô cùng khí thế của nhân dân trong vùng. Trong bối cảnh nạn đói đang hoành hành khủng khiếp, phá kho thóc Nhật, cứu đói cho dân đã giải quyết được nhu cầu bức thiết của toàn xã hội. Việt Minh lúc này xác định 2 mục tiêu lớn nhất, đó là độc lập cho dân tộc và cơm no, áo ấm cho người dân. Đây cũng chính là 2 khát vọng cháy bỏng của mỗi người dân thuộc địa lúc bấy giờ. Vì thế đã được nhân dân hưởng ứng rầm rộ, dẫn dắt hàng triệu người tham gia cách mạng, giành chính quyền.  

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, Cách mạng Tháng Tám không phải là lần đầu tiên nhân dân ta đứng lên chống lại ách đô hộ của thực dân, phát xít nhưng là lần đầu tiên sức mạnh yêu nước của nhân dân Việt Nam đã kết tinh được thành một làn sóng từ Bắc chí Nam. Đặt quyền lợi dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết chính là cội nguồn, là phương châm để cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu lịch sử năm 1945 huy động được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi để lại nhiều bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu; trong đó, bài học lớn nhất, giá trị nhất là huy động sức mạnh vô địch của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chỉ với 5.000 đảng viên nhưng Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Bài học phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng thành công và được thực tiễn lịch sử chứng minh. Ngày nay, bài học đó càng cần phải phát huy cao độ.

74 năm đã trôi qua, nhưng bài học từ Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám vẫn vẹn nguyên giá trị chân lý: điều gì mang lại lợi ích cho nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân sẽ thuyết phục được nhân dân. Đây sẽ mãi là cội nguồn sức mạnh của bất cứ thời đại nào./.

Viết bình luận

Tin liên quan