Cuba tiến hành sớm phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa IX

Cuba tiến hành sớm phiên họp đầu tiên Quốc hội khóa IX