COVID-19: Nga ngừng hoàn toàn vận tải hàng không từ ngày 27/3

COVID-19: Nga ngừng hoàn toàn vận tải hàng không từ ngày 27/3
COVID-19: Nga ngừng hoàn toàn vận tải hàng không từ ngày 27/3