Chính phủ Anh công bố "Sách Trắng Brexit" thiết lập nền tảng cho mối quan hệ tương lai với EU

Chính phủ Anh công bố "Sách Trắng Brexit" thiết lập nền tảng cho mối quan hệ tương lai với EU