Campuchia công bố kết quả tạm thời cuộc bầu cử Quốc hội 

Campuchia công bố kết quả tạm thời cuộc bầu cử Quốc hội