Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức theo yêu cầu của Tổng thống

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức theo yêu cầu của Tổng thống