Bến Tre

7 tháng 2 tuần trước

Nhiều nhà vườn ở Bến Tre tiếp tục đốn bỏ sầu riêng để cải tạo đất, chuyển sang trồng lứa sầu riêng mới hoặc bỏ hẳn sầu riêng để chuyển sang