Australia

1 năm 3 tháng trước

Những người được đưa về nước bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi c